Connect with us

Local

Tămădau Mare- strategie de dezvoltare locala 2021-2030

Published

on

” Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Tămădău Mare, îşi propune să valorifice potenţialul , oportunităţile şi disponibilităţile reale pentru dezvoltare,inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv , menit a atrage investiţii private importante atat din ţară cat şi din străinătate. Strategia de dezvoltare locală , este în egală măsură instrumentul de bază în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică şi umană în perioada 2021 -2030. Strategia de dezvoltare locală a comunei Tămădău Mare, va reprezenta punctul central al tuturor ideilor şi proiectelor ce se vor derula în cadrul comunităţii studiate în perioada 2021 -2030 şi care va contribui în mod decisiv la atragerea finanţărilor din fonduri europene nerambursabile.”

Dl. Chirica Constantin

Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală
Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru perioadele 2000-2004, 2004-
2006 , 2007-2013 si 2014-2020. Experienţa procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România,
fiind puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat. În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de
dezvoltare regională, abordarea de formulare a noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de
politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât structurarea programelor operaţionale cu fonduri
europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel central şi local. Această nouă abordare presupune nu
doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, ci şi a structurii şi cadrului de implementare a planurilor de
dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de dezvoltare.
Pentru viitoarea periodă de programare, 2020-2030 Strategia de dezvoltare locală a Comunei Tămădău Mare s-a
realizat pornind de la următoarele documente programatice:

 • Strategia Europa 2020
 • Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
 • Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială
 • Programul naţional de reformă PNR 2019
 • Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 – 2027

Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienţei acumulate de ţara noastră în perioada de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile. Alocarea fondurilor europene pentru România în intervalul de timp 2021-2027 impun pregătirea de documente strategice adecvate fiecărei administraţiei publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priortităţilor investiţionale și a direcţiilor de absorbţie a fondurilor nerambursabile. Strategia de dezvoltare a comunei Tămădău Mare reprezintă un instrument de lucru, coordonare și susţinere a măsurilor și acţiunilor noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunităţii locale și vor contribui la dezvoltarea economico-socială locală. Dinamica dezvoltării impune o actualizare periodică a direcţiilor de dezvoltare, a documentelor de planificare existente și alinierea acestora la abordările strategice la nivele superioare de conducere și organizarea.

Planul de dezvoltare regională 2021- 2027 ,subiect intens dezbătut in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia

Prima întrunire a Grupului de Parteneriat Local pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027,
organizată în judeţul Prahova de către reprezentanţii ADR Sud Muntenia, a avut loc in noiembrie 2019, la Ploiești.
In cadrul acestei intruniri, a fost prezentat reprezentanţilor autorităţilor publice locale din judetele regiunii
,modificările noului cadru pentru politica de coeziune a Uniunii Europene: mai puţine obiective de politică și,
implicit, mai puţine axe de finanţare pe domenii de acţiune.

Conform informațiilor făcute publice,obiectivele de politică strategica vor scădea de la 11 la numai 5:

OP 1 – O Europă mai inteligentă (care cuprinde domeniile * cercetare și inovare, * servicii publice digitale, *
digitalizare și bandă mai largă și * întreprinderi mici și mijlocii), suma alocată României fiind de circa 6 miliarde de
euro;
OP 2 – O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (* energie, * schimbări climatice, * apă și ape uzate, *
gestionarea deșeurilor, * biodiversitate și * mobilitate multimodală în mediul urban), suma alocată României fiind de
circa 5,1 miliarde de euro

OP 3 – O Europă mai conectată (*transport și * digitalizare și bandă largă);
OP 4 – O Europă mai socială (* politicile pieţei muncii, * educaţie, * incluziune, sărăcie și * sănătate), ultimele
având o alocare financiară pentru România de circa 5 miliarde de euro;
OP 5 – O Europă mai aproape de cetăţeni (dezvoltarea teritorială/urbană), cu o valoare a alocării pentru
România de circa un miliard de euro.

Una dintre noutăţile importante din viitoarea perioadă de programare este posibilitatea ca fiecare regiune a ţării,
inclusiv Regiunea Sud Muntenia, din care face parte și judeţul Calarasi, să propună propriile direcţii generale pentru
care să se solicite finanţare europeană. Astfel, până la finalul acestui an și la începutul anului viitor, vor avea loc
întâlniri ale autorităţilor responsabile pentru stabilirea obiectivelor de investiţii și de servicii destinate comunităţilor
regionale și judeţene.

 

Metodologia de elaborare
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Tămădău Mare pentru perioada 2021 -2030 a urmărit în mod
constant respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice,
respectiv: relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de
management şi monitorizare.
Prin viziunea și obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Tămădău Mare a fost elaborată în acord cu
politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi
regional, asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus.
Momentul întocmirii strategiei este unul esenţial având în vedere rolul important al acesteia în pregătirea
comunităţii locale și a administraţiei publice a Comunei Tămădău Mare pentru noua etapă de programare a
fondurilor europene pentru perioada 2021 – 2030.
Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare a comunei Tămădău Mare este compusă din patru părţi,
respectiv:

 

 • analiza diagnostic – în această parte au fost analizaţi principalii indicatori reprezentativi din domenii precum
  mediul economic, demografic, infrastructură, sănătate, resurse umane etc. prin utilizarea celor mai recente
  date statistice obiţnute;
 • planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acţiuni viitoare ale comunei Tămădău Mare
  propuse a fi realizate, cu accent pe cele prioritare în funcţie de nevoile identificate și opinia factorilor
  decizionali implicaţi;
 • analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari și slabe ale comunei Tămădău Mare , precum
  și oportunităţile de dezvoltare și ameninţările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al
  comunităţii;
 • implementarea și monitorizarea – această parte cuprinde metodele și intrumentele de verificare a
  implementării strategiei de dezvoltare de către administraţia publică locală.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai vizualizate

Copyright © 2022 InCalarasi.Ro